سه انتصاب در شرکت شهر فرودگاهی و تقدیر از خانم مشایخی کارمند مرکز اسناد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تاریخ :‌ 97/12/13       عکاس : مرتضی قربانی

سه انتصاب در شرکت شهر فرودگاهی و تقدیر از خانم مشایخی کارمند مرکز اسناد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)


شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظرات بینندگان