نصب اسكله فلزي شناور بندر شهيد ذاكري قشم مخصوص پهلوگيري و استقرار قايق هاي تجسس و نجات توسط شركت مكين دريا قشم

تاریخ :‌ 97/11/10       عکاس : اصغر بشارتی

نصب اسكله فلزي شناور بندر شهيد ذاكري قشم مخصوص پهلوگيري و استقرار قايق هاي تجسس و نجات توسط شركت مكين دريا قشم


قشم

نظرات بینندگان