نشست علمی،آموزشی مناطق آزاد،الگوی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق 1

تاریخ :‌ 97/10/25       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست علمی،آموزشی مناطق آزاد،الگوی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق 1


صنایع خلاق

نظرات بینندگان