نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به همراه مدیران عامل مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/10/18       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به همراه مدیران عامل مناطق آزاد


بانک

نظرات بینندگان