بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

تاریخ :‌ 97/10/10       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی شیراز


بانک

نظرات بینندگان