برگزاری "همایش معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور"

تاریخ :‌ 97/10/02       عکاس : اکبر صادقی

برگزاری "همایش معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور"


چابهار

نظرات بینندگان