کارگروه تخصصی و کمیته راهبردی فناوری اطلاعات

تاریخ :‌ 97/08/27       عکاس : مناطق آزاد

یکشنبه 27 آبان ماه |تهران| دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور | «نشست کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات» با حضور مدیران فناوری اطلاعات سازمان های مناطق آزاد در حال برگزاری است بررسی فاز شناخت پنجره واحد در مناطق آزاد، بررسی وضعیت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد در خصوص ثبت شرکت های مناطق آزاد، بررسی وضعیت استقرار سامانه گمرک و همچنین بررسی وضعیت کاربری سامانه ثبت سفارش و فرآیندهای حوزه صنایع از محورهای این نشست است


کارگروه

نظرات بینندگان