معرفی مزیت ها ، ظرفیت ها و توانمندیهای منطقه آزاد انزلی در دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی کشور

تاریخ :‌ 97/08/09       عکاس : رامین مقدم

معرفی مزیت ها ، ظرفیت ها و توانمندیهای منطقه آزاد انزلی در دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی کشور


کیش اینوکس

نظرات بینندگان