جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/08/07       عکاس : مناطق آزاد

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و ویژه اقتصادی


شورایعالی

نظرات بینندگان