اولین نشست هیات موسس صندوق ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 97/08/05       عکاس : ابراهیم مختاری

اولین نشست هیات موسس صندوق ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور


افتخاری

نظرات بینندگان