«اولین سمینار آموزشی نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد» در راستای آموزش، ترویج و فرهنگ سازی ستاد نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/07/25       عکاس : ابراهیم مختاری

«اولین سمینار آموزشی نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد» در راستای آموزش، ترویج و فرهنگ سازی ستاد نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد


سمینار

نظرات بینندگان