امضاء تفاهم نامه میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و موسسه فرهنگی اکو(ECI)

تاریخ :‌ 97/07/18       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء تفاهم نامه میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و موسسه فرهنگی اکو(ECI)


اکو

نظرات بینندگان