مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی

تاریخ :‌ 97/07/04       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهر سازی


دبیرخانه

نظرات بینندگان