بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی پیام

تاریخ :‌ 97/06/21       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی پیام


پیام

نظرات بینندگان