نشست بررسی مسائل و مشکلات امورگمرکی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، رفع تعهد ارزی و سایر معضلات مرتبط با گمرکات مناطق ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 97/06/19       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسی مسائل و مشکلات امورگمرکی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، رفع تعهد ارزی و سایر معضلات مرتبط با گمرکات مناطق ویژه اقتصادی


دبیرخانه

نظرات بینندگان