امضای قرارداد همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و شرکت کُر اکسلرنت

تاریخ :‌ 97/06/11       عکاس : ابراهیم مختاری

امضای قرارداد همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و شرکت کُر اکسلرنت


کُر اکسلرنت

نظرات بینندگان