کارگروه اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه اکوسیستم کسب و کارهای واحدهای مستقر در مناطق آزاد

تاریخ :‌ 97/05/23       عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه اقتصاد مقاومتی با محوریت توسعه اکوسیستم کسب و کارهای واحدهای مستقر در مناطق آزاد


دبیرخانه

نظرات بینندگان