نشست چگونگی تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی مناسب از بازار سرمایه

تاریخ :‌ 97/04/11       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست چگونگی تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی مناسب از بازار سرمایه


دبیرخانه

نظرات بینندگان