امضاء تفاهم نامه مناطق آزاد با بلغارستان

تاریخ :‌ 97/02/24       عکاس : ابراهیم مختاری

امضاء تفاهم نامه مناطق آزاد با بلغارستان


مناطق آزاد

نظرات بینندگان