بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات اقتصادی کشور از منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 97/02/10       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات اقتصادی کشور از منطقه آزاد ارس


ارس

نظرات بینندگان