4 طرح تولیدی خدماتی در منطقه آزاد ارس با حضور مرتضی بانک بهره برداری شد

تاریخ :‌ 97/02/05       عکاس : ابراهیم مختاری

4 طرح تولیدی خدماتی در منطقه آزاد ارس بهره برداری شد


ارس

نظرات بینندگان