دوره آموزشی آشنایی کلی با قوانین و مقررات، روش ها و شیوه های سرمایه گذاری خارجی در ایران

تاریخ :‌ 96/12/14       عکاس : ابراهیم مختاری

دوره آموزشی آشنایی کلی با قوانین و مقررات، روش ها و شیوه های سرمایه گذاری خارجی در ایران


شورایعالی

نظرات بینندگان