نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد

تاریخ :‌ 96/12/13       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد


روابط عمومی

نظرات بینندگان