کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور

تاریخ :‌ 96/09/28       عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور


شورایعالی

نظرات بینندگان