مراسم امضاء تفاهم نامه میان «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «صندوق نوآوری و شکوفایی»

تاریخ :‌ 96/09/08       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم امضاء تفاهم نامه میان «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «صندوق نوآوری و شکوفایی»


مناطق آزاد

نظرات بینندگان