نشست تخصصي تدوين نهايي آئين نامه غذا و دارو مناطق آزاد با حضور مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و مديران سلامت مناطق آزاد كشور

تاریخ :‌ 96/08/15       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست تخصصي تدوين نهايي آئين نامه غذا و دارو مناطق آزاد با حضور مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو و مديران سلامت مناطق آزاد كشور


غذا و دارو

نظرات بینندگان