بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

تاریخ :‌ 96/08/13       عکاس : مناطق آزاد

بازدید مرتضی بانک از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان


سلفچگان

نظرات بینندگان