نشست شورای پژوهشی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 96/06/05       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست شورای پژوهشی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی


مناطق آزاد

نظرات بینندگان