کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد اروند)

تاریخ :‌ 96/04/20       عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد اروند)


اروند

نظرات بینندگان