کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارس)

تاریخ :‌ 96/04/13       عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارس)


ارس

نظرات بینندگان