بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی پیام

بازدید سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان از منطقه آزاد چابهار

دیدار مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد با سلطان زوی مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان

سفر «داود سلطان زوی» مشاور رییس جمهور و رییس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه های کشور افغانستان و هیات همراه به ایران

ارزش افزوده ارس انزلی انزلی بانک ترکان ترکان جزیره کیش چابهار چابهار دبیرخانه قشم کیش ماکو مناطق آزاد نمایشگاهدر حال بارگزاری موارد بیشتر ...